Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2012

rouz
2539 7222 500
Reposted fromsail sail viailford ilford
rouz
6954 75f4 500
Reposted fromideologie ideologie viasmejli smejli

June 25 2012

rouz
8767 ab23 500
Reposted fromsowaaa sowaaa viasmejli smejli
rouz
W czym jestem gorsza od innych, że nie zasłużyłam na człowieka, który będzie mnie kochał?
Reposted fromdepresja depresja viasmejli smejli
rouz
6136 f63f
Reposted fromkonwalia konwalia viasmejli smejli
rouz
7849 3dc1 500
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viasmejli smejli
rouz
rouz
0326 473b
Reposted fromlemonmind lemonmind viaartofbeing artofbeing
rouz
0762 c5b0
Dance?
Reposted fromelentarie elentarie viaartofbeing artofbeing
5177 ba06 500
Reposted fromfreakish freakish viaartofbeing artofbeing
rouz
Charlize Theron's husband ^^
u mad?
rouz
rouz
Reposted fromartofbeing artofbeing

June 07 2012

rouz
    Kocham cię. Będę cię kochał do dnia w którym umrę. A jeśli jest po tym jakieś życie, to wtedy też będę cię kochał.
     
— 'Miasto szkła'
Reposted frompiepszoty piepszoty vialiars liars
6398 bd21
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu vialiars liars
rouz
3279 1b4f
Reposted fromthesecretcircle thesecretcircle vialiars liars
rouz
3322 a9ed
kiedyś będę tam mieszkać.
Reposted fromsiseniorita siseniorita vialiars liars
rouz
Reposted fromweregesu weregesu vialiars liars
rouz
7523 d213 500
Reposted fromsankastycznie sankastycznie vialiars liars
rouz
6949 3524
Reposted fromOlaga Olaga vialiars liars
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl